Asset4us Rapport

:: Kalendarium

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na New Connect - podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku w dniu 14 lutego 2018 roku
Raport roczny za 2017 rok w dniu 25 kwietnia 2018 roku
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku w dniu 14 maja 2018 roku
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku w dniu 14 sierpnia 2018 roku
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku w dniu 14 listopada 2018 roku

Emitent informuje jednocześnie, że ewentualne zmiany terminów publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących zgodnie z § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.