Asset4us Rapport

:: Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Assetus S.A.wchodzą następujące osoby:

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałami nr 17-21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017r. na 3 letnia kadencję.

Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2020r.

 

 

Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Możyszek jest jednocześnie głównym akcjonariuszem spółki Assetus S.A. posiadającym 27,97% głosów na WZA. Jest również Prezesem Zarządu w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o. oraz spółce zależnej Kasmo Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej Alicja Wiaderek jest jednocześnie akcjonariuszem spółki Assetus S.A. posiadającym 18,65% głosów na WZA. Jest również żoną Prezesa Zarządu Assetus S.A. Piotra Wiaderka.