Asset4us Rapport

:: Raporty bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000347195 _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _dalej: k.s.h._ zwołuje na dzień 30 sierpnia 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: Zgromadzenie_. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _tj. poprzez pocztę elektroniczną_ na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza _akcjonariuszy_ lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a_ świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b_ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza _imię i nazwisko/firma_, treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpnia 2017 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpnia 2017 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 sierpnia 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:

1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2_ liczbę akcji,
3_ rodzaj i kod akcji,
4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5_ wartość nominalną akcji,
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
8_ cel wystawienia zaświadczenia,
9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych, ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 _90-318 Łódź_ przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 25, 28 i 29 sierpnia 2017 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza _w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa_.

VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , _91-318 Łódź_ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 14 sierpnia 2017 roku. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpnia 2017 roku.

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _"Spółka"_ niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2017 roku.

Uchwała nr 01/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."Uchwała nr 03/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."Uchwała nr 04/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016."Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej: "Spółka"_ po zapoznaniu się z treścią:
1_ sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_,
2_
a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł _________________ oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016 _tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku_, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła _______________ zł _________________;
3_ opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsolidowanego _ Spółki za 2016 rok,
4_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego _ jednostkowego i skonsolidowanego _ za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

1_ opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
2_ opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2016 na które składają się:
a_ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b_ bilans,
c_ rachunek zysków i strat,
d_ rachunek przepływów pieniężnych,
e_ zestawienie zmian w kapitale własnym,
f_ dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł __________________ ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła __________zł __________________.Uchwała nr 06/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości ________- zł ____________ _ pokryć z zysków lat następnych."
XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2017 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
_imię i nazwisko / firma Pełnomocnika_

___________________________________________________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail____________________________________________________________________________
_NIP, PESEL/ REGON_

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
_imię i nazwisko / firma Akcjonariusza_

___________________________________________________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail____________________________________________________________________________
_NIP, PESEL/ REGON____________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpnia 2017r.

Projekt uchwały nr 01/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 02/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 03/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 04/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 05/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

Projekt uchwały nr 06/08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
Liczba akcji:
_______________
za
przeciw
zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _______________

wstrzymujące się

Liczba akcji: _______________

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _______________

inne:

 

RAPORTY EBI - NEWCONNECT

2018

- Assetus S.A. Raport 9/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Assetus S.A. za 2017r.

- Assetus S.A. Raport 8/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

- Assetus S.A. Raport 7/2018 Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 1 kwartał 2018r.

- Assetus S.A. Raport 6/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Assetus S.A. za 2017r.

- Assetus S.A. Raport 5/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 4/2018 Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 3/2018 Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy z Salwix Sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport 2/2018 Harmonogram publikacji Raportów Okresowych w 2018r

- Assetus S.A. Raport 1/2018 Wypowiedzenie Umowy.

2017

- Assetus S.A. Raport 35/2017 Raport Kwartalny za 3 kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 34/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

- Assetus S.A. Raport 33/2017 Rejestracja przez Sąd Rejonowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Assetus S. A.

- Assetus S.A. Raport 32/2017 Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami Spółki.

- Assetus S.A. Raport 31/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

- Assetus S.A. Raport 30/2017 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych przez spółkę Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 29/2017 Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 30.08.2017 r. 

- Assetus S.A. Raport 28/2017 Raport Roczny Assetus S.A. za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 27/2017 Raport Kwartalny za II kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 26/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.z uwzględnieniem zmian w statucie spółki.

- Assetus S.A. Raport 25/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 24/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie spraw do porządku obrad NWZA zwołanego na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 23/2017 Zwołanie NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 22/2017 Uchwały WZA podjęte w dniu 28.07.2017 r.

- Assetus S.A. Raport 21/2017 Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej

- Assetus S.A. Raport 20/2017 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych .

- Assetus S.A. Raport 19/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 18/2017 Odwołanie członków Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 17/2017 Uchwały ZWZA podjęte w dniu 30.06.2017 .

- Assetus S.A. Raport 16/2017 Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2016r. przez biegłego rewidenta.

- Assetus S.A. Raport 15/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 14/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie spraw do porządku obrad ZWZA ASSETUS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 13/2017 Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. na 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 11/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 10/2017 Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 9/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 8/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 7/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 6/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

- Assetus S.A. Raport 5/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 4/2017 Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 3/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 2/2017 Rowiązanie umowy o pracę z byłym Prezesem Zarządu spółki zależnej.

- Assetus S.A. Raport 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017r.

2016

- Assetus S.A. Raport 21/2016 Rezygnacja ze sprawowanej funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 20/2016 Incydentalne naruszenie terminu publikacji Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 19/2016 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 18/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016r, jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 17/2016 Powołanie Dyrektora Zarządzającego ,oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 16/2016 Rezygnacja ze sprawowania funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 15/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 14/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 13/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.06.2016 r.

- Assetus S.A. Raport 12/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 11/2016 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2015 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na  30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport 9/2016 Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 8/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 7/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 6/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 5/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 4/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2015r.

- Assetus S.A. Raport 3/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 2/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016r.

- Assetus S.A. Raport 1/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

 2015

 - Assetus S.A. Raport 29/2015 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 28/2015 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

-Assetus S.A. Raport 27/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 26/2015 Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych)-Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst.

- Assetus S.A. Raport 25/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2015 Wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 23/2015 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 22/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 21/2015 Znacząca spłata zobowiązań przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 20/2015 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2015 Udzielenie poręczenia przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 18/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 17/2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 16/2015 Podpisanie umowy o pełnienie Funkcji Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 15/2015 Raport Roczny Assetus S.A. za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 14/2015 Podpisanie umowy z audytorem.

- Assetus S.A. Raport 13/2015 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 12/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 11/2015 Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r.

- Assetus S.A. Raport 10/2015 Informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 9/2015 Zmiana warunków istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 8/2015 Korekta raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 7/2015 Korekta raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 6/2015 Uzupełnienie raportu o powołaniu członków organów Spółki.

- Assetus S.A. Raport 5/2015 Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 3/2015 Informacja o zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 2 /2015 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015r.

2014

 - Assetus S.A. Raport 35/2014 Informacja o dofinansowaniu i zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 34/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

- Assetus S.A. Raport 33/2014 Podpisanie wstępnej umowy sprzedaży.

- Assetus S.A. Raport 32/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 31/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D.

- Assetus S.A. Raport 30/2014 Przydział akcji serii D w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatków.

- Assetus S.A. Raport 29/2014 Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.

- Assetus S.A. Raport 28/2014 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 27/2014 Emisja akcji serii D z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 26/2014 Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 25/2014 Uzupełnienie Raportu okresowego za II kwartał 2014r. Jednostkowy i Skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2014 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 23/2014Raport okresowy za II kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 22/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.

- Assetus S.A. Raport 21/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 20/2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2014 Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 18/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2014 roku.

- Assetus S.A. Raport 17/2014 Nabycie przez Emirenta aktywów o znacznej wartości

- Assetus S.A. Raport 16/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A. Raport 15/2014 Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A. Raport 13/2014 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2013r.

- Assetus S.A. Raport 12/2014 Rapotr okresowy za I kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 11/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

- Assetus S.A. Raport 10/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję

- Assetus S.A. Raport 9/2014 Przydział akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych

- Assetus S.A. Raport 8/2014 Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

- Assetus S.A. Raport 7/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2014 Emisja akcji serii C z prawem poboru

- Assetus S.A. Raport 5/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 3/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 2/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport 13/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 11/2013 Naruszenie obowiązku informacyjnego - nałożenie kary pieniężnej na Emitenta

- Assetus S.A. Raport 10/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za II kwartał 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 9/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

- Assetus S.A. Raport 8/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 7/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 5/2013 Raport Roczny za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A Raport 4/2013 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok

- Assetus S.A. Raport 3/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za I kwartał 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 2/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za IV kwartał 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

2012

- Assetus S.A. Raport 22/2012 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 21/2012 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 20/2012 Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii C

- Assetus S.A. Raport 19/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2012 Informacja o opublikowaniu w MSiG ogłoszenia Emitenta o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 17/2012 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji w dniu 19 września 2012 r. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 16/2012 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii C emitowanych przez Assetus S.A. wraz z wzorem formularza zapisu na akcje.

- Assetus S.A. Raport 15/2012 Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C spółki Assetus S.A. z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 14/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 13/2012 Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011

- Assetus S.A Raport 12/2012 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 11/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 25 czerwca 2012 roku.

- Assetus S.A. Raport 10/2012 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 9/2012 Zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 8/2012 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 7/2012 Raport Roczny za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 6/2012 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 5/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2012 Raport kwartalny za I Kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 3/2012 ASSETUS S.A. raport (IV kwartał 2011)

- Assetus S.A. Raport 2/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 1/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

2011

- Assetus S.A. Raport 19/2011 Raport kwartalny za III Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2011 Powołanie osoby zarządzającej.

- Assetus S.A. Raport 17/2011 Raport okresowy za II Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 16/2011 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 15/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi , z dnia 27 czerwca 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 14/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 czerwca 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 13/2011 Raport Roczny za okres 03.12.2009 - 31.12.2010 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 12/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010

- Assetus S.A. Raport 11/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. na 27.06.2011 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2011 Raport okresowy za I kwartał 2011r.

- Assetus S.A. Raport 9/2011 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 7/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 6/2011 Raport okresowy za IV Kwartał 2010 r.

- Assetus S.A. Raport 5/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 3/2011 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2011 roku.

- Assetus S.A. Raport 2/2011 Uruchomienie sklepu internetowego w sieci internet przez spółkę zależną Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport 1/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku.

2010

- Assetus S.A Raport Okresowy za IV Kwartał 2010

- Assetus S.A. Raport 23/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 22/2010 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.określającą dzień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

- Assetus S.A. Raport 21/2010 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 20/2010 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2010 roku.

- Assetus S.A. Raport 19/20 Informacja o zawarciu istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 18/2010 Zmiana Statutu Spółki.

- Assetus S.A. Raport 17/2010 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 16/2010 Wpis spółki zależnej emitenta na listę podmiotów uprawnionych przez NBP.

- Assetus S.A. Raport 15/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 14/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 13/2010 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 sierpnia 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 11/2010 Niestosowanie zasady ładu korporacyjnego.

- Assetus S.A. Raport 10/2010 Informacja Zarządu na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie \"Dobre Praktyki Sp

- Assetus S.A. Raport 9/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2010 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 7/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 6/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 5/2010 Zwołanie NWZA spółki ASSETUS S.A. na 27.08.2010 r.

- Assetus S.A. Raport 4/2010 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

- Assetus S.A. Raport 3/2010 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport EBi 2/2010 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

- Assetus S.A. Raport EBI 1/2010 Podłączenie do systemu EBI

 

RAPORTY ESPI - NEWCONNECT

 

2018

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2018 Informacja o złożeniu odwołania przez p.Adama Mariańskiego na Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o upadłość spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2018 Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Moderndach sp. z o.o. oraz ryzyko znaczącego przeszacowania wartości aktywów Emitenta ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2018 Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Moderndach sp. z o.o. - spółki zależnej od Assetus S.A.

2017

- Assetus S.A. Raport ESPI 42/2017 Uzupełnienie raportu nr 41/2017: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 41/2017 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 40/2017 Powołanie Prezesa Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 39/2017 Informacja o otrzymaniu w dniu 13 października 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 05.10.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie , oraz pozwu spółki Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa - Akcyjna przeciwko spółce Assetus S.A. o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia.

- Assetus S.A. Raport ESPI 38/2017 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 37/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

- Assetus S.A. Raport ESPI 36/2017 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

- Assetus S.A. Raport ESPI 35/2017 Lista obecności akcjonariuszy na NWZA spółki Assetus S.A. w dniu 30.08.2017r. 

- Assetus S.A. Raport ESPI 33/2017 Informacja o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 16.08.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.z uwzględnieniem zmian w statucie spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2017 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2017 Podpisanie umowy z Doradcą Restrukturyzacyjnym przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2017 Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZA Assetus S.A. 28.07.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2017 Wpis wzmianki o tymczasowym nadzorcy w rejestrze.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2017 Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2017 Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 MAR

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2017 Nabycie udziałów w spółce i rozszerzenie grupy kapitałowej

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2017 Zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2017 Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o. w w miejsce wniosku o upadłość.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2017 Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2017 Dokonanie zmian w spółce zależnej Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2017 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 11/2017.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2017 Informacja od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego wniosku o upadłość Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2017 Omyłkowa treść Raportu Bieżącego nr. 08/2017

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2017 Informacja o zawarciu wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2017 Powstanie konfliktu personalnego pomiędzy p.Adamem Mariańskim i Emitentem.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2017 Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2017 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

2016

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2016 Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2016 Informacja dotycząca znacznego zmniejszenia zysku spółki zależnej za 2016.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2015

 - Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Assetus S.A. na 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2014

- Assetus S.A. Raport ESPI 58/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 57/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 56/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 55/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 54/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 53/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 52/2014 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 51/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 50/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 49/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 48/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 47/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 46/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 45/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 44/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 43/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 42/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 41/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 40/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 39/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 38/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 37/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 36/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 35/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 34/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 33/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2014 Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2014 Transakcja na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A Raport ESPI 17/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A Raport ESPI 16/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki 

- Assetus S.A Raport ESPI 15/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI  14/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 13/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 12/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 11/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 10/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 9/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 8/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 7/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 6/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 5/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 4/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2012

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło 
się w dniu 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2011

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w
Łodzi, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2010

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej       
5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A.
zwołanym na dzień 27 sierpnia 2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2010 Zwołanie NWZA spółki Assetus S.A. na
27.08.2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki