Asset4us Rapport

:: Raporty bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 30.06.2016r.

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 82/84 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcję Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 czerwca 2016 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 (90-318 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2016 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , (90-318 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 15 czerwca 2016 roku.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku.


Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."


Uchwała nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."


Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku),
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł (_______________)

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2015 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2015 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł (________________) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł (________________)

Uchwała nr 06/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."


Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku."


Uchwała nr 08a/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08b/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08c/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08d/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08e/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2015."OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)


CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2016r.

Projekt uchwały nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się


Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 08a/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 08b/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 08c/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 08d/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:
Projekt uchwały nr 08e/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:

 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 30.07.2015r.

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 30 lipca 2015 roku na godzinę 12:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 82/84 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2014 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii E nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). 
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 11. porządku obrad:
§ 5
Jest:
"Kapitał zakładowy wynosi 1.699.554,80 zł ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 80/100 gr. ) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

Będzie:
"Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,40 zł ( dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 80/100 gr.) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 lipca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, 
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. 

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl". 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę. 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. 
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 lipca 2015 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 lipca 2015 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 lipca 2015 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. 
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84 (90-318 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 27, 28 i 29 lipca 2015 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 , (90-318 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". 
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 15 lipca 2015 roku.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2015 roku. 


Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2015 roku.

Uchwała nr 01/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."


Uchwała nr 03/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."


Uchwała nr 04/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2014 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii E nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) , oraz zmiany Statutu Spółki. 
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku),
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła _______________ zł (_______________)

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2014 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2014 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła __________zł (________________) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła __________zł (________________)

Uchwała nr 06/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."


Uchwała nr 07a/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania jej obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku."

Uchwała nr 07b/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku."


Uchwała nr 08a/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."

Uchwała nr 08b/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."

Uchwała nr 08c/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."

Uchwała nr 08d/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."

Uchwała nr 08e/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2014."

Uchwała nr 08f/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania obowiązków w 2014."

Uchwała nr 09/07/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E , z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii E nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) , oraz zmiany Statutu Spółki.

"Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 360.000 ,00 zł ( trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii E").
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii E ("Akcje Serii E") będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie , Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego , do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E , zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej t.j. skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Spółki Serii E , będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
6. W interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E . Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E , stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii E , tylko w zamian za wkłady pieniężne.
8. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2014 r.).
7. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

§ 2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,40 zł ( dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 80/100 gr.) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców.

§5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 09/07/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku

"Opinia Zarządu spółki Assetus S.A.
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru , oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E 

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji Akcji Serii E , które będą emitowane w ramach przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego , następuje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych spółki Assetus S.A. Poprzez emisję akcji serii E , spółka zamierza skompensować swoje zobowiązania pieniężne w postaci pożyczek udzielonych przez kluczowych udziałowców , które spółka zaciągnęła w związku z koniecznością zakupu gotówkowego udziałów w spółce ModernDach Sp. z o.o. i wpłat dokonanych na podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z powyższym , po przeprowadzeniu przedmiotowej emisji akcji serii E , zobowiązania spółki zmniejszą się o 900.000 tysięcy złotych , przy jednoczesnym wzroście kapitałów własnych , jednocześnie znacząco poprawi się zdolność kredytowa samej Spółki. W związku z faktem , że kompensowane pożyczki były związane z akwizycją przeprowadzaną przez Spółkę w 2014r. Spółka ustaliła cenę emisyjna na poziomie 1 zł za akcję serii E, tj. po takiej samej cenie po jakiej oferowane były akcje serii D ostatniej emisji realizowanej pod koniec 2014r . 


OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 lipca 2015 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, 
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. 
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie 
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I. 
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA 

PEŁNOMOCNIK: 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)


CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA 
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 lipca 2015r. 

Projekt uchwały nr 01/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się


Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 02/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 03/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 04/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 05/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014

·         za

Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:


Projekt uchwały nr 06/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw


o zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

·         inne:


Projekt uchwały nr 07a/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za

Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:


Projekt uchwały nr 07b/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za

Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:


Projekt uchwały nr 08a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 08b/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. 
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

·         za

Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 08c/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 08d/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 08e/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:

Projekt uchwały nr 08f/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

·         inne:Projekt uchwały nr 09/07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 lipca 2015 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E , z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii E nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) , oraz zmiany Statutu Spółki.

·         za


Liczba akcji:
_______________

·         przeciw

 

·         zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:
_______________

·         wstrzymujące

się

Liczba akcji:
_______________

·         według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:
_______________

• inne:

Memorandum Informacyjne Spółki Assetus S.A. 6 października 2014r.

Aneks do Memorandum Informacyjnego Assetus S.A.

Memorandum Informacyjne Assetus S.A.

Formularz zapisu na akcje

 

 

 

 

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA 27.08.2010 (kliknij aby pobrać)

RAPORTY EBI - NEWCONNECT

 

2016

- Assetus S.A. Raport 19/2016 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 18/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016r, jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 17/2016 Powołanie Dyrektora Zarządzającego ,oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 16/2016 Rezygnacja ze sprawowania funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 15/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 14/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 13/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.06.2016 r.

- Assetus S.A. Raport 12/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 11/2016 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2015 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na  30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport 9/2016 Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 8/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 7/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 6/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 5/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 4/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2015r.

- Assetus S.A. Raport 3/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 2/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016r.

- Assetus S.A. Raport 1/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

 2015

 - Assetus S.A. Raport 29/2015 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 28/2015 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

-Assetus S.A. Raport 27/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 26/2015 Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych)-Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst.

- Assetus S.A. Raport 25/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2015 Wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 23/2015 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 22/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 21/2015 Znacząca spłata zobowiązań przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 20/2015 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2015 Udzielenie poręczenia przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 18/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 17/2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 16/2015 Podpisanie umowy o pełnienie Funkcji Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 15/2015 Raport Roczny Assetus S.A. za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 14/2015 Podpisanie umowy z audytorem.

- Assetus S.A. Raport 13/2015 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 12/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 11/2015 Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r.

- Assetus S.A. Raport 10/2015 Informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 9/2015 Zmiana warunków istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 8/2015 Korekta raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 7/2015 Korekta raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 6/2015 Uzupełnienie raportu o powołaniu członków organów Spółki.

- Assetus S.A. Raport 5/2015 Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 3/2015 Informacja o zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 2 /2015 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015r.

2014

 - Assetus S.A. Raport 35/2014 Informacja o dofinansowaniu i zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 34/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

- Assetus S.A. Raport 33/2014 Podpisanie wstępnej umowy sprzedaży.

- Assetus S.A. Raport 32/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 31/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D.

- Assetus S.A. Raport 30/2014 Przydział akcji serii D w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatków.

- Assetus S.A. Raport 29/2014 Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.

- Assetus S.A. Raport 28/2014 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 27/2014 Emisja akcji serii D z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 26/2014 Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 25/2014 Uzupełnienie Raportu okresowego za II kwartał 2014r. Jednostkowy i Skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2014 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 23/2014Raport okresowy za II kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 22/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.

- Assetus S.A. Raport 21/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 20/2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2014 Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 18/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2014 roku.

- Assetus S.A. Raport 17/2014 Nabycie przez Emirenta aktywów o znacznej wartości

- Assetus S.A. Raport 16/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A. Raport 15/2014 Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A. Raport 13/2014 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2013r.

- Assetus S.A. Raport 12/2014 Rapotr okresowy za I kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 11/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

- Assetus S.A. Raport 10/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję

- Assetus S.A. Raport 9/2014 Przydział akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych

- Assetus S.A. Raport 8/2014 Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

- Assetus S.A. Raport 7/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2014 Emisja akcji serii C z prawem poboru

- Assetus S.A. Raport 5/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 3/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 2/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport 13/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 8/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 7/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 5/2013 Raport Roczny za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A Raport 4/2013 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok

- Assetus S.A. Raport 3/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za I kwartał 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 2/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za IV kwartał 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

2012

- Assetus S.A. Raport 22/2012 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 21/2012 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 20/2012 Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii C

- Assetus S.A. Raport 19/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2012 Informacja o opublikowaniu w MSiG ogłoszenia Emitenta o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 17/2012 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji w dniu 19 września 2012 r. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 16/2012 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii C emitowanych przez Assetus S.A. wraz z wzorem formularza zapisu na akcje.

- Assetus S.A. Raport 15/2012 Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C spółki Assetus S.A. z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 14/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 13/2012 Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011

- Assetus S.A Raport 12/2012 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 11/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 25 czerwca 2012 roku.

- Assetus S.A. Raport 9/2012 Zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 8/2012 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 6/2012 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 5/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 3/2012 ASSETUS S.A. raport (IV kwartał 2011)

- Assetus S.A. Raport 2/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 1/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

2011

- Assetus S.A. Raport 19/2011 Raport kwartalny za III Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2011 Powołanie osoby zarządzającej.

- Assetus S.A. Raport 17/2011 Raport okresowy za II Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 16/2011 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 15/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi , z dnia 27 czerwca 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 14/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 czerwca 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 13/2011 Raport Roczny za okres 03.12.2009 - 31.12.2010 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 12/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010

- Assetus S.A. Raport 11/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. na 27.06.2011 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2011 Raport okresowy za I kwartał 2011r.

- Assetus S.A. Raport 9/2011 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 7/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 5/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 3/2011 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2011 roku.

- Assetus S.A. Raport 2/2011 Uruchomienie sklepu internetowego w sieci internet przez spółkę zależną Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport 1/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku.

2010

- Assetus S.A Raport Okresowy za IV Kwartał 2010

- Assetus S.A. Raport 23/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 22/2010 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.określającą dzień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

- Assetus S.A. Raport 21/2010 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 20/2010 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2010 roku.

- Assetus S.A. Raport 19/20 Informacja o zawarciu istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 18/2010 Zmiana Statutu Spółki.

- Assetus S.A. Raport 17/2010 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 16/2010 Wpis spółki zależnej emitenta na listę podmiotów uprawnionych przez NBP.

- Assetus S.A. Raport 15/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 14/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 13/2010 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 sierpnia 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 11/2010 Niestosowanie zasady ładu korporacyjnego.

- Assetus S.A. Raport 10/2010 Informacja Zarządu na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie \"Dobre Praktyki Sp

- Assetus S.A. Raport 9/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2010 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 7/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 6/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 5/2010 Zwołanie NWZA spółki ASSETUS S.A. na 27.08.2010 r.

- Assetus S.A. Raport 4/2010 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

- Assetus S.A. Raport 3/2010 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport EBi 2/2010 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

- Assetus S.A. Raport EBI 1/2010 Podłączenie do systemu EBI

 

RAPORTY ESPI - NEWCONNECT

 

2016

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2015

 - Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Assetus S.A. na 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2014

- Assetus S.A. Raport ESPI 58/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 57/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 56/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 55/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 54/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 53/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 52/2014 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 51/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 50/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 49/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 48/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 47/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 46/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 45/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 44/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 43/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 42/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 41/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 40/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 39/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 38/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 37/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 36/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 35/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 34/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 33/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2014 Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2014 Transakcja na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A Raport ESPI 17/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A Raport ESPI 16/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki 

- Assetus S.A Raport ESPI 15/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI  14/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 13/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 12/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 11/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 10/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 9/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 8/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 7/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 6/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 5/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 4/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2012

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło 
się w dniu 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2011

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w
Łodzi, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2010

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej       
5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A.
zwołanym na dzień 27 sierpnia 2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2010 Zwołanie NWZA spółki Assetus S.A. na
27.08.2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki