Asset4us Rapport

:: Raporty ESPI

 

RAPORTY ESPI - NEWCONNECT

 

2018

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2018 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Moderndach sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2018 Oświadczenie Krzysztofa Możyszka o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2018 Lista akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2018r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2018r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2018 Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2018 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Emitenta

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2018 Podpisanie umowy z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2018 Postanowienie sądu o uchyleniu postanowienia o oddaleniu wniosku o upadłość Emitenta i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2018 Informacja o złożeniu odwołania przez p.Adama Mariańskiego na Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o upadłość spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2018 Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Moderndach sp. z o.o. oraz ryzyko znaczącego przeszacowania wartości aktywów Emitenta ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2018 Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Moderndach sp. z o.o. - spółki zależnej od Assetus S.A.

2017

- Assetus S.A. Raport ESPI 42/2017 Uzupełnienie raportu nr 41/2017: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 41/2017 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Assetus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 40/2017 Powołanie Prezesa Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 39/2017 Informacja o otrzymaniu w dniu 13 października 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 05.10.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie , oraz pozwu spółki Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa - Akcyjna przeciwko spółce Assetus S.A. o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia.

- Assetus S.A. Raport ESPI 38/2017 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 37/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

- Assetus S.A. Raport ESPI 36/2017 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

- Assetus S.A. Raport ESPI 35/2017 Lista obecności akcjonariuszy na NWZA spółki Assetus S.A. w dniu 30.08.2017r. 

- Assetus S.A. Raport ESPI 33/2017 Informacja o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z 16.08.2017r. o zabezpieczeniu roszczenia Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.z uwzględnieniem zmian w statucie spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2017 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2017 Podpisanie umowy z Doradcą Restrukturyzacyjnym przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2017 Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZA Assetus S.A. 28.07.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2017 Wpis wzmianki o tymczasowym nadzorcy w rejestrze.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2017 Informacja o złożeniu przez Adama Mariańskiego wniosku o zabezpieczenie majątku Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2017 Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 MAR

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2017 Nabycie udziałów w spółce i rozszerzenie grupy kapitałowej

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2017 Zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2017 Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej tj. Moderndach sp. z o.o. w w miejsce wniosku o upadłość.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2017 Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2017 Dokonanie zmian w spółce zależnej Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2017 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 11/2017.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2017 Informacja od Pana Adama Mariańskiego o złożeniu przez niego wniosku o upadłość Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2017 Omyłkowa treść Raportu Bieżącego nr. 08/2017

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2017 Informacja o zawarciu wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2017 Powstanie konfliktu personalnego pomiędzy p.Adamem Mariańskim i Emitentem.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2017 Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2017 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

2016

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2016 Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2016 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2016 Informacja dotycząca znacznego zmniejszenia zysku spółki zależnej za 2016.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2015

 - Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2015 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Assetus S.A. na 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2014

- Assetus S.A. Raport ESPI 58/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 57/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 56/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 55/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 54/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 53/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 52/2014 Informacje o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 51/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 50/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 49/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 48/2014 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 47/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 46/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 45/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 44/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 43/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 42/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 41/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 40/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 39/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 38/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 37/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 36/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 35/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 34/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 33/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 32/2014 Informacja o objęciu akcji Emienta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 31/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 30/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 29/2014 Informacja o objęciu akcji Emitenta.

- Assetus S.A. Raport ESPI 28/2014 Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.

- Assetus S.A. Raport ESPI 27/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 26/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 25/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 24/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 23/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2014 Transakcja na akcjach spółki.

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A Raport ESPI 17/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A Raport ESPI 16/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki 

- Assetus S.A Raport ESPI 15/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI  14/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 13/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 12/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 11/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 10/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 9/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 8/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 7/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 6/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 5/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A Raport ESPI 4/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2012

- Assetus S.A. Raport ESPI 22/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 21/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 20/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 19/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 18/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 17/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 16/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 15/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 14/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 13/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 12/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło 
się w dniu 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2011

- Assetus S.A. Raport ESPI 11/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej      
5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w
Łodzi, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2010

- Assetus S.A. Raport ESPI 10/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 9/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 8/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 7/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 4/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej       
5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A.
zwołanym na dzień 27 sierpnia 2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 3/2010 Zwołanie NWZA spółki Assetus S.A. na
27.08.2010r.

- Assetus S.A. Raport ESPI 2/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

- Assetus S.A. Raport ESPI 1/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki