Asset4us Rapport

:: Statut Spółki

Statut Spółki Assetus S.A. :

TEKST JEDNOLITY

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1.Założycielem Spółki jest Halina Wiaderek.
2.Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.

§ 2
1.Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
2.Siedzibą Spółki jest Łódź.
3.Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4.Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

§ 3
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
2.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
3.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
4.zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
5.reklama (73.1)
6.działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)
7.działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.0)
8.sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)
9.sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)
11.działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
12.sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)
13.sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
14.pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
15.działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
16.pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).
2.W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)   i dzieli się na:  

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda;

e) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda; w sumie 5 148 887 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego;

§ 6
Wszystkie akcje zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki.

§ 7
1.Akcje mogą być umarzane.
2.Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3.Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8
1.Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2.Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

III. Organy spółki

§ 10
1.Organami Spółki są:
a)Walne Zgromadzenie,
b)Rada Nadzorcza,
c)Zarząd.
2.Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie

§ 11
1.Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

§ 12
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 15
1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4.Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 16
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
b)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
c)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
d)zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.
2.Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach :
a)rocznych planów finansowych Spółki,
b)struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd

§ 17
1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2.Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5.Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 18
Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 19
1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.


IV. Postanowienia końcowe

§ 20
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 21
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem obrotowym Spółki będzie rok 2010"


§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

 

Zmianie uległa treść § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on nowe następujące brzmienie:


Kapitał zakładowy wynosi 1.212.234,40 zł (milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na:     

 

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,   
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

 

 

Zmianie uległa treść § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 1.699.554,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)  i dzieli się na:  

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

d) 1.218.301 zł ( jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda; w sumie 4 248 887 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego;

 

Zmianie uległa treść § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 2.059.554,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)   i dzieli się na:  

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda;

e) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda; w sumie 5 148 887 akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego;