Asset4us Rapport

:: Statut Spółki

 

Statut Spółki Assetus S.A.
TEKST JEDNOLITY na dzień 30.08.2017

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Założycielem Spółki jest Halina Wiaderek.

2.Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.

 

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Siedzibą Spółki jest Łódź.

3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. Do utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa spółki Assetus S.A. poza granicami Polski, jak również do przeniesienia głównego miejsca prowadzenia działalności spółki Assetus S.A. poza granice Polski nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

2.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

3.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

4.zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

5.reklama (73.1)

6.działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)

7.działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.0)

8.sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)

9.sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)

10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

11.działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

12.sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)

13.sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

14.pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

15.działalność holdingów finansowych (64.20.Z)

16.pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

2.W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.

 

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

 

II. Kapitał i akcje

§ 5

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.859.554,80 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)  i nie więcej niż 5.259.554,40 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda;

e) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda;

f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda

g) do 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;

 

§ 6

Wszystkie akcje zostały pokryte w całości przed rejestracją Spółki.

 

§ 7

1.Akcje mogą być umarzane.

2.Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

3.Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

§ 8

1.Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

2.Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia.

 

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

 

III. Organy spółki

§ 10

1.Organami Spółki są:

a)Walne Zgromadzenie,

b)Rada Nadzorcza,

c)Zarząd.

2.Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie

§ 11

1.Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

 

§ 12

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,

b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

 

§ 13

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

Rada Nadzorcza

§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.

2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

 

§ 15

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4.Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,

b)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

c)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,

d)zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.

2.Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach :

a)rocznych planów finansowych Spółki,

b)struktury organizacyjnej Spółki.

 

Zarząd

§ 17

1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2.Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.

3.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5.Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 18

Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

§ 19

1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

 

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem obrotowym Spółki będzie rok 2010"

 

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych